تومان2,343,000

نخ و نقشه آماده بافت تابلو فرش وان یکاد که از زیباترین طرح های تابلوفرش آیات قرآنی است. متشکل از 51 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه  300*590 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری [...]

تومان2,805,000

نخ و نقشه آماده بافت تابلوفرش آیه وانیکاد و سوره توحید با رنگبندی اصل تبریز

تومان2,519,000

نخ و نقشه آماده بافت تابلوفرش آیه وان یکاد با رنگبندی اصل تبریز

تومان2,090,000

نخ و نقشه تابلو فرش آیه وان یکاد که از زیباترین طرح های تابلوفرش آیات قرآنی و مذهبی است. متشکل از 70 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 330*620 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه [...]

تومان1,804,000

نخ و نقشه تابلو فرش آیه وان یکاد زمینه سبز که از زیباترین طرح های تابلوفرش آیات قرآنی است. متشکل از 34 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 350*470 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه [...]

تومان19,580,000

نخ و نقشه تابلو فرش آیه وان یکاد عرضی که از زیباترین طرح های تابلوفرش آیات قرآنی است. متشکل از 44 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 300*600 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری [...]

تومان1,760,000

نخ و نقشه تابلو فرش چهار قل که از زیباترین طرح های تابلوفرش آیات قرآنی و مذهبی است. متشکل از 40 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 300*550 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری [...]

تومان2,299,000

ابعاد : 600 گره در 300 رج  ◊ تعداد رنگ : 31

تومان2,728,000

ابعاد : 685 گره در 308 رج  ◊ تعداد رنگ : 32

تومان3,278,000

ابعاد : 330 گره در 750 رج  ◊ تعداد رنگ : 46

تومان1,958,000

نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد با پس زمینه قرمز که از زیباترین طرح های تابلوفرش آیات قرآنی است. متشکل از 40 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 300*600 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و [...]