تومان2,130,000

نخ و نقشه آماده بافت تابلو فرش وان یکاد که از زیباترین طرح های تابلوفرش آیات قرآنی است. متشکل از 51 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه  300*590 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری [...]

تومان2,550,000

نخ و نقشه آماده بافت تابلوفرش آیه وانیکاد و سوره توحید با رنگبندی اصل تبریز

تومان2,290,000

نخ و نقشه آماده بافت تابلوفرش آیه وان یکاد با رنگبندی اصل تبریز

تومان1,900,000

نخ و نقشه تابلو فرش آیه وان یکاد که از زیباترین طرح های تابلوفرش آیات قرآنی و مذهبی است. متشکل از 70 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 330*620 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه [...]

تومان1,640,000

نخ و نقشه تابلو فرش آیه وان یکاد زمینه سبز که از زیباترین طرح های تابلوفرش آیات قرآنی است. متشکل از 34 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 350*470 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه [...]

تومان17,800,000

نخ و نقشه تابلو فرش آیه وان یکاد عرضی که از زیباترین طرح های تابلوفرش آیات قرآنی است. متشکل از 44 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 300*600 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری [...]

تومان1,600,000

نخ و نقشه تابلو فرش چهار قل که از زیباترین طرح های تابلوفرش آیات قرآنی و مذهبی است. متشکل از 40 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 300*550 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و نقشه کامپیوتری [...]

تومان2,090,000

ابعاد : 600 گره در 300 رج  ◊ تعداد رنگ : 31

تومان2,480,000

ابعاد : 685 گره در 308 رج  ◊ تعداد رنگ : 32

تومان2,980,000

ابعاد : 330 گره در 750 رج  ◊ تعداد رنگ : 46

تومان1,780,000

نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد با پس زمینه قرمز که از زیباترین طرح های تابلوفرش آیات قرآنی است. متشکل از 40 رنگ شاد و جذاب بوده. در اندازه 300*600 گره میباشد.ومحصول شرکت تولیدی نخ ونقشه کامپیوتری افرافرش میباشد.کلیه مراحل تولید این محصول در کارگاه مجموعه تولیدی افرافرش تهیه شده،که شامل طراحی مدل و [...]